Preguntes freqüents per a les entitats beneficiàries

Quantes ofertes pot presentar cada empresa?

Cada empresa pot presentar  un màxim de dues ofertes de pràctiques. En cas de limitació pressupostària haurà de prioritzar-ne una.

Quina ha de ser la seu del lloc de pràctiques?

El lloc de pràctiques haurà d’estar situat en un municipi rural, encara que el NIF de l’empresa no ho estigui, dins l’àmbit Leader de Catalunya. Abans de publicar l’oferta es revisarà aquest requisit.

Per què els estudiants requereixen d’un tutor de l’empresa?

Es requereix un tutor de l’empresa amb coneixement en la matèria de l’estudiant, ja que per a la bona experiència i bon aprenentatge del període de pràctiques es requereix un acompanyament i seguiment de l’estudiant. Alhora els joves acollits no són mà d’obra sinó personal que està en formació i que els pot servir per complementar el seu projecte empresarial.

De quina quantia ha de ser la retribució per a l'estudiant?

El mínim requerit pels Ajuts al Pràcticum Odisseu és de 5€/h, dels quals l’Ajut Odisseu compensarà a l’empresa els 2,5€ bruts per hora per a les primeres 300 hores. Igualment, la remuneració ha d’estar subjecte al mínim de retribució que fixi cada universitat (per exemple, la UVic i la UPF estableixen el mínim de 6€/h). Sobretot s’ha de tenir en compte en el cas de cercar enginyers/es, informàtics/es, etc. és millor oferir els 7-8€ que demanen com a mínim a la UPC. Per últim, l’empresa pot fixar una altra quantitat superior a la mínima establerta per les universitats i l’Ajut Odisseu.

Cal donar d’alta de la SS a l’estudiant?

És obligatori per llei que, malgrat siguin pràctiques universitàries, al ser remunerades s’hagi de donar d’alta de la SS a l’estudiant. A més a més, l’empresa és la responsable de donar d’alta als estudiants amb el codi de cotització 9927 (Cotización programas de formacón y prácticas no laborales – prácticas para estudiantes universitarios extracurriculares). Hi ha altres codis per a la realització de pràctiques curriculars (9928) on es bonifica la SS.

Els imports de la SS són bonficables?

En el cas de les pràctiques curriculars els imports de la SS són bonificables segons el Decret Llei 8/2014, de 4 de juliol, tot i que no es pot assegurar que ho siguin fins la selecció del candidat. En principi, si són extracurriculars no es bonificaran.

Quin cost té per l'empresa?

Aproximadament per a l’empresa són uns 50€/60€ mensuals. A la taula de cotització aplicada per contractes de formació i aprenentatge del 2019, l’empresa haurà de comptar de sumer el concepte de contingències comunes (42.56€),  accidents de treball i malalties (5.85€), i el de fons de garantia salaria (3.23), que representen un total de 51,63€.
La cotització d’atur no es tindrà en compte, ja que per als convenis de pràctiques universitàries no es cotitza a l’atur.
En aquest enllaç podeu consultar la taula completa.

Quan es resol l’adjudicació de l’Ajut?

Malgrat el període per a la resolució és de màxim 6 mesos, es preveu que la resolució sigui abans d’aquest termini.

Quan temps estaran publicades les ofertes?

Les ofertes estaran publicades un mínim de tres dies, i sense màxim de limitació.

Que puc fer per a que l’oferta quedi coberta?

Es recomana que per a evitar que l’oferta no quedi deserta (sense que s’hi presentin candidats) és millor penjar-la al més aviat possible, i per les pràctiques en comarques més allunyades pot ajudar poder oferir o donar suport en la cerca de l’allotjament de l’estudiant.

On s'ha de sol·licitar l'ajut?

Un cop tingueu candidat seleccionat per a realitzar les pràctiques heu de sol·licitar l’ajut telemàticament a través del portal  de l’AGAUR. Per a el tràmit haureu de presentar la sol·licitud de l’AGAUR, el formulari de l’oferta de pràctiques també omplert per l’estudiant, i l’acte de selecció del candidat.

Qui ha de presentar la sol·licitud?

La sol·licitud per a publicar l’oferta de la plaça de pràctiques l’ha de presentar un/a responsable de l’empresa per correu electrònic (a practicum@odisseujove.cat). Per a presentar la sol·licitud telemàtica de l’Ajut al Pràcticum de l’AGAUR ho ha de fer el/la representant legal de l’empresa en qualsevol dels formats de certificats digitals acceptats: inclou IdCAT mòbil, signatura persona jurídica, etc.

Teniu problemes al tramitar la sol•licitud de l’ajut?

En aquesta web podeu trobar informació per al suport de la tramitació: com accedir i fer seguiment dels tràmits; condicions tècniques per accedir a les notificacions electròniques; mecanismes d’identificació digital vàlids; consells de configuració de l’Adobe Reader.

Procediment a seguir:

  1. Descarregar el formulari sense certificat digital
  2. Desar-lo a l’ordinador, omplir-lo, carregar els documents al formulari, signar electrònicament i guardar.
  3. Enviar a l’enllaç a l’EACAT.

Des del programa Odisseu us donem el següents recordatoris i consells:

  • Si no teniu un certificat digital us recomanem utilitzar l’idCAT Mòbil.
  • El navegador depèn de la configuració de cadascun dels ordinadors i xarxes, es recomana provar-ne de diferents en cas que un no funcioni.
  • Els arxius que es carreguen al formulari de sol·licitud cal que pesin menys de 5Mb.
  • Els noms dels arxius carregats en el formulari no poden contenir espais ni accents.
Quan es realitzarà el pagament de l’ajut?

La sol·licitud per a publicar l’oferta de la plaça de pràctiques l’ha de presentar un/a responsable de l’empresa per correu electrònic (a practicum@odisseujove.cat). Per a presentar la sol·licitud telemàtica de l’Ajut al Pràcticum de l’AGAUR ho ha de fer el/la representant legal de l’empresa en qualsevol dels formats de certificats digitals acceptats: inclou IdCAT mòbil, signatura persona jurídica, etc.