Passos a seguir per a les entitats beneficiàries

1 L’empresa i/o institució (entitat beneficiària) pot presentar un màxim de dues ofertes omplint el següent formulari per a cada una i enviant-les a la direcció practicum@odisseujove.cat fins el termini del 5 de maig. Cal enviar la versió pdf editable sense signar ni escanejar ni bloquejar. Les ofertes es prioritzaran en funció dels criteris de selecció establerts a les Bases reguladores.

2 El programa avaluarà l’oferta i la publicarà en aquesta mateixa web a l’apartat Joves/Professionals – Ajuts al Pràcticum Odisseu – Ofertes de pràctiques i també se’n farà difusió a través de les universitats.

3 Les ofertes romandran disponibles per a que els estudiants enviïn les seves sol·licituds fins que finalitzi el termini de presentació de candidatures d’estudiants, el 15 de maig del 2019 o bé ho determini l’empresa, moment en que s’enviarà la documentació de les candidatures a l’empresa per a que pugui començar el procés de sel·lecció. Les ofertes hauran d’estar penjades a la web un mínim de 3 dies.

4 – Un cop escollit el candidat l’empresa/entitat ho notificarà a practicum@odisseujove.cat, i ja es podran iniciar els tràmits de signatura del conveni de practiques i incorporació al lloc de pràctiques. En aquest mateix moment es podrà sol·licitar l’Ajut a l’AGAUR telemàticament a través del portal de Tràmits de gencat abans del 31 de maig a les 14h. Es requerirà:

a -Model de sol·licitud d’Ajut AGAUR
b -Formulari d’oferta anterior omplert i completat per l’estudiant
c – Acta de selecció

5 L’admissió o desestiment de la sol·licitud serà publicat al Tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat.

6 – Signatura del Conveni de Cooperació Educativa amb la universitat i l’estudiant abans de l’inici del període de pràctiques.

7 Un cop finalitzat el període de pràctiques i en el termini màxim d’1 mes, l’entitat beneficiària haurà de presentar la documentació justificativa al registre de l’AGAUR:

a – Informe final de pràctiques segons model normalitzat.
b – Certificat del responsable econòmic de l’empresa/institució on consti que s’ha dut a terme la remuneració a l’estudiant.
c – Conveni de Cooperació Educativa signat per totes les parts implicades.

8 – El pagament de l’ajut es farà directament a l’entitat beneficiària un cop finalitzat el període de pràctiques i un cop verificada la documentació justificativa entregada.

Esquema dels passos: