Passos a seguir per a les entitats beneficiàries

1 L’empresa i/o institució (entitat beneficiària) pot presentar un màxim de dues ofertes omplint el següent formulari per a cada una.

2 Un cop omplert el/s formulari/s, cal enviar una instància genèrica a l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA), a través d’aquest enllaç. Per enviar la instància, caldrà que us identifiqueu prèviament, utilitzant qualsevol dels sistemes d’identitat digital disponibles. Si no en disposeu de cap, us podeu donar d’alta a l’idCAT Mòbil de forma ràpida i senzilla.

En els apartats “Exposo” i “Sol·licito” de la instància, podeu copiar les següents frases o utilitzar-ne de similars:

  • Exposo: Que s’ha obert la fase d’enviament d’ofertes de pràctiques pel Pràcticum Odisseu 2020.
  • Sol·licito: Presentar les ofertes de pràctiques que s’adjunten.

L’oferta de pràctiques s’ha d’enviar com a document adjunt en la instància. Cal adjuntar el document en format PDF editable, sense escanejar ni bloquejar. El període per a l’enviament de les ofertes de pràctiques va del 19 de febrer al 8 d’abril de 2020. Les ofertes es prioritzaran en funció dels criteris de selecció establerts a les Bases reguladores.

3 El programa avaluarà l’oferta i la publicarà a la secció d’Ofertes de pràctiques, alhora que també se’n farà difusió a través de les universitats.

4  Les ofertes romandran disponibles per a que els estudiants enviïn les seves candidatures entre el 26 de març i el 8 de maig de 2020, data a partir de la qual us enviarem les candidatures rebudes per a les vostres ofertes.

5  A partir d’aquest moment, les entitats tindreu aproximadament 2 setmanes per fer el procés de selecció. Per aquest tràmit, caldrà omplir l’acta de selecció i enviar-la a l’adreça practicum@odisseujove.cat.

6  A partir dels candidats preseleccionats per les entitats i les prioritats expressades pels estudiants (que es poden presentar a fins a 5 ofertes diferents), des del Pràcticum Odisseu ens encarregarem de fer l’assignació de candidats. Un cop finalitzada aquesta tasca, us comunicarem el candidat que finalment se us ha assignat.

7  A partir d’aquest moment, ja podreu sol·licitar l’ajut a l’AGAUR, de forma telemàtica. La data límit per sol·licitar l’ajut es fixarà en la convocatòria oficial dels Ajuts al Pràcticum Odisseu. En aquest tràmit caldrà adjuntar tres documents:

  • El model de sol·licitud de l’ajut
  • El formulari de l’oferta omplert per la pròpia entitat i per l’estudiant seleccionat
  • Acta de selecció

8 L’admissió o desestiment de la sol·licitud serà publicat al Tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat.

9  Un cop se us hagi notificat l’acceptació de la sol·licitud, ja podeu contactar amb la universitat de l’estudiant seleccionat i iniciar els tràmits per a la signatura del Conveni de Cooperació Educativa amb la universitat i l’estudiant. Un dels tràmits que us demanaran és que doneu d’alta l’estudiant a la Seguretat Social. Per fer-ho, heu d’indicar el codi de cotització corresponent:

  • Codi 9927 si són pràctiques extracurriculars (la gran majoria de casos)
  • Codi 9928 si són pràctiques curriculars (només en cas que l’estudiant i/o la universitat us ho comuniquin)

10  Quan tingueu el Conveni de Cooperació Educativa signat per les 3 parts implicades (entitat, universitat i estudiant) ja es poden iniciar les pràctiques. Recordeu que la totalitat de les pràctiques (mínim 300 hores) han de ser realitzades abans del 15 de setembre de 2020 (en cas que l’estudiant/a sigui alumne/a de la URV, la data límit és el 31 d’agost).

11 Un cop finalitzat el període de pràctiques i en el termini màxim d’1 mes, l’entitat beneficiària haurà de presentar la documentació justificativa al registre de l’AGAUR:

12 – El pagament de l’ajut es farà directament a l’entitat beneficiària un cop finalitzat el període de pràctiques i un cop verificada la documentació justificativa entregada.