Passos a seguir per a les entitats beneficiàries

1 L’empresa i/o institució (entitat beneficiària) pot presentar un màxim de dues ofertes omplint el següent formulari per a cada una.

2 Un cop omplert el/s formulari/s, cal enviar una instància genèrica a l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA), a través d’aquest enllaç. Per enviar la instància, caldrà que us identifiqueu prèviament, utilitzant qualsevol dels sistemes d’identitat digital disponibles. Si no en disposeu de cap, us podeu donar d’alta a l’idCAT Mòbil de forma ràpida i senzilla.

En els apartats “Exposo” i “Sol·licito” de la instància, podeu copiar les següents frases o utilitzar-ne de similars:

  • Exposo: Que s’ha obert la fase d’enviament d’ofertes de pràctiques pel Pràcticum Odisseu 2020.
  • Sol·licito: Presentar les ofertes de pràctiques que s’adjunten.

L’oferta de pràctiques s’ha d’enviar com a document adjunt en la instància. Cal adjuntar el document en format PDF editable, sense signar, escanejar ni bloquejar. El període per a l’enviament de les ofertes de pràctiques va del 19 de febrer al 8 d’abril de 2020 (TERMINI AMPLIAT!!!). Les ofertes es prioritzaran en funció dels criteris de selecció establerts a les Bases reguladores.

3 El programa avaluarà l’oferta i la publicarà a la secció d’Ofertes de pràctiques, alhora que també se’n farà difusió a través de les universitats.

4  Les ofertes romandran disponibles per a que els estudiants enviïn les seves candidatures entre el 26 de març i el 4 de maig de 2020, data a partir de la qual us enviarem les candidatures rebudes per a les vostres ofertes.

5  A partir d’aquest moment, les entitats tindreu aproximadament 2 setmanes per fer el procés de selecció. Aquest tràmit es pot realitzar per correu electrònic, enviant a l’adreça practicum@odisseujove.cat la següent informació:

  • Candidat prioritari
  • Candidats suplents, degudament prioritzats (només serien seleccionats en cas que el candidat principal hagi estat prioritzat per alguna altra entitat i hagi escollit l’altra oferta)
  • Candidats descartats

6  A partir dels candidats preseleccionats per les entitats i les prioritats expressades pels estudiants (que es poden presentar a fins a 5 ofertes diferents), des del Pràcticum Odisseu ens encarregarem de fer el matching entre entitats i estudiants. Un cop finalitzada aquesta tasca, us comunicarem el candidat que finalment se us ha assignat.

7  A partir d’aquest moment, ja podreu sol·licitar l’ajut a l’AGAUR, de forma telemàtica a través d’aquest enllaç. La data límit per sol·licitar l’ajut és el 29 de maig de 2020 a les 14:00h. En aquest tràmit caldrà adjuntar tres documents:

  • El model de sol·licitud de l’ajut
  • El formulari de l’oferta omplert per la pròpia entitat i per l’estudiant seleccionat
  • Acta de selecció

8 L’admissió o desestiment de la sol·licitud serà publicat al Tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat.

9  Un cop se us hagi notificat l’acceptació de la sol·licitud, ja podeu contactar amb la universitat de l’estudiant seleccionat i iniciar els tràmits per a la signatura del Conveni de Cooperació Educativa amb la universitat i l’estudiant. Un dels tràmits que us demanaran és que doneu d’alta l’estudiant a la Seguretat Social. Per fer-ho, heu d’indicar el codi de cotització corresponent:

  • Codi 9927 si són pràctiques extracurriculars (la gran majoria de casos)
  • Codi 9928 si són pràctiques curriculars (només en cas que l’estudiant i/o la universitat us ho comuniquin)

10  Quan tingueu el Conveni de Cooperació Educativa signat per les 3 parts implicades (entitat, universitat i estudiant) ja es poden iniciar les pràctiques. Recordeu que la totalitat de les pràctiques (mínim 300 hores) han de ser realitzades abans del 15 de setembre de 2020.

11 Un cop finalitzat el període de pràctiques i en el termini màxim d’1 mes, l’entitat beneficiària haurà de presentar la documentació justificativa al registre de l’AGAUR:

12 – El pagament de l’ajut es farà directament a l’entitat beneficiària un cop finalitzat el període de pràctiques i un cop verificada la documentació justificativa entregada.