La Universitat Oberta de Catalunya convoca 100 beques destinades a cobrir el 30% de l’import de la matrícula de qualsevol programa formatiu de la UOC que tingui lloc durant el segon semestre del curs acadèmic 2022-2023 (formació en línia). Aquests ajuts volen afavorir l’accés a formació de nivell universitari per a persones residents a zones rurals.

PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS I DOCUMENTACIÓ

Les persones interessades que vulguin obtenir alguna de les beques de matrícula convocades a les bases hauran de:

1) Emplenar el formulari electrònic de sol·licitud de beca de la UOC que trobareu a: Informació de beques (uoc.edu)

2) Enviar a l’adreça de correu electrònic uocrural@uoc.edu amb les especificacions següents:

Assumpte del missatge: Beques nova ruralitat – Nom i cognoms

Adjuntar, en un únic document, la documentació acreditativa següent del compliment dels requisits per concórrer a la present convocatòria:

  • Document que acrediti la residència en una població amb menys de 2.000 habitants o de fins a 5.000 si està situada en una demarcació (comarca, mancomunitat o província) amb una densitat de població
    inferior a 100 hab./km2.
  • Document nacional d’identitat.
  • Model 100 de l’impost sobre la renda de les persones físiques dels membres de la família corresponent a l’últim any anterior a la presentació de la sol·licitud.
  • Carta de motivació expressant la proposta de com es vincula la formació amb la residència a una zona rural (requisit 3.13)

L’import individual de la beca suposa una bonificació del 30% sobre l’import de la matrícula del programa que la persona beneficiària vol cursar durant dos semestres. La bonificació no serà aplicable a l’import a abonar en segones i posteriors matrícules d’un mateix crèdit, ni serà acumulable a altres descomptes de la UOC.

 La data límit per a sol·licitar la beca és el 9 de gener de 2023.

Llegiu-ne les bases reguladores

Tota la informació al web de la UOC

FONT: UOC i ARCA