Requisits de participació

Es poden beneficiar d’aquests ajuts les empreses i institucions que tinguin el centre de treball en algun dels municipis rurals on té aplicació la metodologia Leader (Àmbit territorial elegible).

L’empresa o institució ha d’enviar les seves ofertes de pràctiques (màxim dues) durant la fase de campanya, entre el 25 de gener i el 17 de març de 2021.

L’empresa o institució ha d’escollir el candidat desitjat en el període establert, tenint present que l’estudiant seleccionat no pot haver tingut relació laboral contractual prèvia amb l’empresa o institució en qüestió, excepte en aquells casos en què l’experiència laboral prèvia hagi estat per fer tasques totalment diferents de les que es realitzaran a les pràctiques.

També caldrà que, un cop seleccionat l’estudiant, l’empresa o institució s’adapti als requisits que fixi la universitat on estigui matriculat l’estudiant en matèria de convenis de cooperació educativa, és a dir, del conveni de pràctiques que se signa entre l’estudiant, la universitat i l’empresa.

L’empresa o institució haurà d’aportar un mínim de cofinançament de 3€/h a l’ajut que rep l’estudiant per a la realització de les pràctiques.

L’empresa o institució s’ha de fer càrrec dels costos de la Seguretat Social.

Addicionalment, les empreses o institucions hauran de complir els requisits establerts en l’apartat 2.2 de les Bases Reguladores dels Ajuts del Pràcticum Odisseu.

Mapa dels municipis rurals de Catalunya contemplats en el programa d’ajuts