Handsome hipster man standing raising hands in the air in a yellow flower field.

Aquest dimarts 9 de maig al matí, tindrà lloc la presentació de la diagnosi d’incorporacions de joves al sector agrari de Catalunya, el lloc escollit és l’Escola Agrària del Pirineu (Bellestar).Entre els reptes de les zones rurals trobem l’envelliment de la població, el despoblament i la conseqüent manca de relleu generacional i pèrdua de dinamisme socioeconòmic. Tot plegat condiciona les oportunitats de reactivació econòmica de moltes d’aquestes zones i fa perillar l’equilibri territorial, la vertebració social i la diversitat ambiental de tot el país.

La relació entre joventut i ruralitat interpel·la la sostenibilitat de la Catalunya rural i requereix una intervenció integral i en aquest context és imprescindible abordar el relleu al camp. Al llarg del 2016 i, en el marc del projecte de cooperació Leader Odisseu pel retorn de joves al món rural, hem dut a terme l’Estudi qualitatiu i quantitatiu d’aquestes incorporacions de joves al sector agrari a Catalunya, a partir de la mesura 112 del PDR en el període 2007-2014.

Per a l’elaboració d’aquesta diagnosi s’ha comptat amb la participació de les oficines comarcals, dels equips de formació i tutoria de les escoles agràries, entitats d’assessorament agrari i d’algunes de les persones pageses incorporades. En concret les parts quantitativa i qualitativa de la diagnosi han estat:

Anàlisi dels expedients de primera instal·lació de joves agricultors i agricultores 2008-14. Font: DARP  Mostra: 1.637 expedients

Qüestionari on-line a tots els joves agricultors i agricultores que s’han instal·lat entre 2008-14. Font: respostes de les persones joves instal·lades. El contacte s’ha fet on-line a través dels tutors d’incorporació i de les entitats d’assessorament agrari. Mostra: 225 respostes (14% de la mostra).

Creiem que ha de ser una bona eina per a treballar més i millor pel col·lectiu jove que vulgui dedicar-se al món agrari i és per això que volem difondre’n els resultats.

Tindrem ocasió de conèixer i debatre els resultats d’aquesta diagnosi, amb la conducció de la investigadora de l’estudi, Neus Monllor, el responsable de Desenvolupament Rural del DARP, de Josep Dadón, i de la Núria Fontanet de l’Oficina Comarcal d’Agricultura de Cerdanya, a fi de donar resposta als reptes que planteja aquesta incorporació del col·lectiu jove que vol dedicar-se al món agrari i protagonitzar el desenvolupament local de les comarques rurals.

Participació de membres electes: Hi assistiran la subdirectora General de Planificació Rural del DARP, Laura Dalmau, el president del Consorci Alt Urgell-Cerdanya, en Jesús Fierro i l’alcalde de Montferrer-Castellbò, Albert Marquet.

Públic objectiu/ perfil participants: GALs catalans (gerents, personal tècnic), tècniques Joventut i promoció econòmica, oficines comarcals d’Agricultura de les, Escoles agràries, DARP, organitzacions agràries i ciutadania en general.