El relleu generacional al camp català és una de les prioritats del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020, en el que s’estableix el repte de “Fomentar l’arrelament i desenvolupament econòmic i social dels joves al medi rural”. L’envelliment de la població agrària i les dificultats de les persones joves per incorporar-se al sector posen de manifest la necessitat de conèixer amb més profunditat la realitat catalana per tal de poder proposar i implementar mesures noves de foment d’una nova generació de pagesos i pageses.

Amb la investigadora Neus Monllor Rico, des del projecte Odisseu, s’ha realitzat un estudi en profunditat dels diferents perfils de persones joves que s’han incorporat al sector agrari en el PDR 2007-2013. Aquesta diagnosi ha permès dibuixar la realitat del relleu generacional al camp català.

Els objectius d’aquesta diagnosi són:

  •  Descriure el perfil de les persones joves incorporades al sector agrari en el darrer període pressupostari del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2007-2013.
  • Descriure el model productiu de les empreses agràries de les persones joves incorporades en el darrer període pressupostari del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2007-2013.
  • Identificar els principals reptes actuals en relació al relleu generacional de la pagesia a Catalunya.
  • Proposar una metodologia de seguiment de les polítiques de suport al relleu generacional a Catalunya.
  • Incorporar millores en l’actual sistema de suport a la primera instal·lació de persones joves al camp.

Pel que fa a la metodologia quantitativa i qualitativa emprada destaquem: l’anàlisidels 1.637 expedients de primera instal·lació (26% dones i 74% homes); un qüestionari on-line contestat per joves agricultors i agricultores d’instal·lació entre 2008-2014: 225 respostes (14% mostra) i 33 entrevistes en profunditat (24 joves i 9 personal tècnic).

La diagnosi ha identificat quatre tipologies de les incorporacions segons l’origen familiar, rural i mobilitat amb la següent proporció:

Tradicional mòbil:

Un 40% del joves que es van incorporar al sector agrari durant el període de 2008-2014, foren joves rurals que han nascut en una família pagesa, que han marxat del món rural a estudiar o a treballar i que tornen al món rural per instal·lar-se a l’activitat agrària, ja sigui a la mateixa empresa familiar o a una de nova.

Tradicional arrelada:

És el segon perfil en major percentatge. Són joves rurals o urbans que han nascut en una família pagesa, que no han marxat ni a estudiar ni a treballar i que continuen l’activitat agrària, a la mateixa empresa familiar o en una de nova.

Nouvinguda urbana:

Seguidament trobem en un 17% els nouvinguts urbans que són joves urbans que decideixen incorporar-se de nou a l’activitat agrària en el món rural, ja sigui en una empresa existent o en una de nova.

Nouvinguda rural:

I finalment, amb un 14% de les noves incorporacions, trobem l’últim perfil, és el de joves nouvinguts rurals. Són originaris de territoris rurals sense haver nascut en una família pagesa, que tant poden haver marxat del món rural a estudiar o a treballar com no haver-ho fet, i que decideixen incorporar-se a l’activitat agrària en el món rural, ja sigui en una empresa existent o en una de nova.

La informació permet als agents i institucions que donen suport a les persones joves que accedeixen al sector agrari tenir eines per poder prendre decisions en el moment incorporar noves polítiques i programes d’actuació. Així, la diagnosi defineix reptes i recomanacions territorials, socials i de suport al col·lectiu.

Us deixem l’estudi sobre les incorporacions de joves al sector agrari a Catalunya 2007-2013 en el marc del projecte Odisseu.