Requisits de participació

Es poden beneficiar d’aquests ajuts les empreses i/o institucions que tinguin el centre de treball en municipis rurals d’aplicació de la metodologia Leader (Àmbit territorial elegible).

Addicionalment, l’empresa i/o institució aportarà un mínim de cofinançament a l’ajut que rep l’estudiant i haurà de presentar una sol·licitud en la fase de campanya de difusió d’ofertes de pràctiques dels Ajuts al Pràcticum Odisseu (Termini: d’inicis de febrer al 5 de maig del 2019).

També caldrà que, un cop seleccionat l’estudiant, l’empresa s’adapti als requisits que fixi la universitat on estigui matriculat l’estudiant en matèria de convenis de cooperació educativa, és a dir, el conveni de pràctiques que es signa entre l’estudiant, la universitat i l’empresa.

L’estudiant no pot haver tingut relació laboral contractual prèvia relacionada amb l’objecte de les pràctiques amb l’empres i/o institució i ha d’haver estat seleccionat en la fase de campanya de difusió d’ofertes de pràctiques dels Ajuts del Pràcticum Odisseu.

A més, les entitats beneficiàries hauran de complir els requisits establerts en l’apartat 2.2 de les Bases Reguladores dels Ajuts del Pràcticum Odisseu.

Mapa dels municipis rurals de Catalunya contemplats en el programa d’ajuts